شرکت ارتباطات زیر ساخت
شرکت ارتباطات زیر ساخت

مشاهده مناقصه ها و مزایده ها

خریدتجهیزات حفاظتی مرکزمایکروویوجاسک

مناقصه

95/19

زیرساخت

زیرساخت

شرکت ارتباطات زیرساخت درنظرداردمطابق آئین نامه اجرایی بند (ج) ماده 12 قانون برگزاری مناقصات نسبت به ارزیابی کیفی مناقصه گران جهت خرید تجهیزات حفاظتی به همراه نصب وراه اندازی مرکزمایکروویوجاسک اقدام نماید ومتعاقباًپاکات مناقصه پیشنهادی شرکت کنندگانی که امتیاز لازم را در ارزیابی کیفی کسب نمایند را بازگشایی نموده و پس از تعیین برنده مناقصه ، نسبت به انعقادقراردادبا شرکت واجد شرایط دارای اساسنامه مرتبط بافعالیت درزمینه فروش ویانصب وراه اندازی سیستم های حفاظتی اقدام نماید.لذاازکلیه شرکتهای واجدشرایط جهت شرکت درمناقصه دعوت بعمل می آید.

نام و نشانی مناقصه گزار : شرکت ارتباطات زیرساخت به نشانی خیابان شریعتی ، نرسیده به پل سیدخندان ، روبروی خیابان شهید قندی ، ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت ، طبقه اول، دورنگار : 88112147

بهای فروش اسناد:مبلغ545.000 ریال(پانصدوچهل وپنج هزارریال)بااحتساب 9%مالیات برارزش افزوده می باشد که باید توسط مناقصه گران به حساب 2174839004000 شرکت ارتباطات زیرساخت نزد بانک ملی شعبه مخابرات واریز و اصل فیش را به همراه معرفی نامه جهت دریافت اسناد(بصورت یک عددلوح فشرده) تحویل نمایند.

محل دریافت اسناد : ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت ، طبقه چهارم ، اتاق 404

زمان و مهلت دریافت اسناد : از تاریخ نشر آگهی تا ساعت 16روزچهارشنبه مورخ24/9/95

نوع ومبلغ تضمین شرکت درفرایندارجاع کار:مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار000/000 /145ریال(یکصدوچهل وپنج میلیون ریال)     می باشدکه مناقصه گران می بایست مبلغ فوق را بصورت ضمانت نامه بانکی غیرقابل برگشت ، بدون قید شرط و با مدت اعتبار اولیه سه ماه از تاریخ تسلیم پیشنهاد و قابل تمدید بنا به درخواست مناقصه گزار برای یک دوره سه ماهه دیگر توسط یکی از بانک های داخلی به نام شرکت ارتباطات زیرساخت و مطابق آئین نامه تضمین معاملات دولتی (فرم پیوست شرایط مناقصه) ضمیمه اسناد مناقصه در پاکت الف تحویل نمایند .

نحوه ارائه پیشنهادات : مناقصه گران می بایست پیشنهاد خود را در چهارپاکت به شرح ذیل تحویل نمایند:

1-پاکت ارزیابی کیفی ، شامل مستندات مورد نیاز قید شده دراسنادارزیابی مناقصه

2-پاکت الف : حاوی تضمین شرکت درفرایندارجاع کار

3-پاکت ب : حاوی اسناد مناقصه ، مدارک و مستندات مورد نیاز مندرج در شرایط مناقصه

4-پاکت ج : حاوی پیشنهاد قیمت

آخرین مهلت تحویل پیشنهادات : تا ساعت16 روزشنبه مورخ11/10/95

محل وزمان بازگشایی پاکات ارزیابی کیفی:ساعت 9 روزیکشنبه مورخ12/10/95در محل امورهماهنگی کمیسیون معاملات واقع در                   طبقه 15 ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت(زمان بازگشایی پاکات مناقصه متعاقباً با ارسال دعوتنامه اعلام می گردد)

توضیح: پاکات مناقصه گرانی که در مرحله ارزیابی کیفی امتیازلازم را کسب ننمایند، بازگشائی نگردیده و به مناقصه گران عودت می گرددو شرکت ارتباطات زیر ساخت در خصوص بهای فروش اسناد و هزینه اخذ ضمانت نامه هیچگونه مسؤلیتی را ندارد.     

 

                                                                                          شرکت ارتباطات زیر ساخت